fronter
MENY

Kathinka og Helge Waalers Minde – Retningslinjer for utdeling av stipend

Formål: 

Stiftelsen tildeler etter søknad stipendier til bibelskoleelever og studenter ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH-NO) med særlige økonomiske vanskeligheter, og studenter som tar misjonsrelevant utdanning ut over høyskolens studietilbud. 

 

1. Hvem kan søke

 1. Stipendene er forbeholdt elever ved Bibelskolen Fjellhaug, studenter ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (avdeling Oslo) og tidligere studenter ved FIH-NO som tar misjonsrelevant utdanning ut over høyskolens studietilbud. 
 1. Studenter / elever som har særlige økonomiske vanskeligheter kan søke. Søknad må begrunnes, og om mulig dokumenteres. 
 1. Samme søker kan få innvilget stipend flere ganger.

 

2. Stipendets størrelse

 1. Styret for legatet avgjør årlig hvor stort beløp som skal gjøres tilgjengelig for utdeling. 
 1. Det kan søkes om inntil 15 000 kroner per søker, per semester.
 1. Styret for legatet avgjør hvilket beløp som skal tildeles hver enkelt søker på bakgrunn av de innkomne søknadene.
 1. Det kan ikke tildeles stipend utover beløpet det er søkt om eller til dekning av annet enn hva det er søkt om.

 

3. Krav til søknaden

Søknader må inneholde:

 • Begrunnelse for søknad
 • Nødvendig dokumentasjon 
 • Kopi av ligningsattest skal vedlegges
 • Beløp det søkes om
 • Informasjon om hvilke andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra.  

 

4. Behandling av søknader

 1. Legatstyret behandler innkomne søknader på første styremøte etter søknadsfristen. Søkerne vil i etterkant av styremøtet motta et skriftlig svar på om de har mottatt stipend eller ikke.
 1. Styret trenger ikke tildele hele det avsatte beløpet, for eksempel dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere, eller styret ikke finner søkerne kvalifisert for stipendet.

 

In English:

Kathinka and Helge Waalers Minde – Application requirements

The foundation, upon application, grants scholarships to students at Fjellhaug Bible School and students at Fjellhaug International University College (FIH NO) with special financial difficulties, and students who take mission-relevant education beyond the university’s study offerings.

 

1. Who can apply

The scholarships are reserved for students at Fjellhaug Bible School and students at Fjellhaug International University College (FIH NO) and former students at FIH-NO who take mission-relevant education in addition to the university’s study offerings.

Students who have special financial difficulties may apply. Application must be substantiated and, if possible, documented.

The same applicant may be awarded a scholarship several times.

 

2. Scholarship size

The board of the foundation annually determines the amount of money that will be made available for distribution.

Up to NOK 15,000 can be applied per applicant, per semester.

The board of the foundation determines the amount to be allocated to each applicant on the basis of the applications received.

A grant may not be awarded beyond the amount applied for or for cover of anything other than what has been applied for.

 

3. Requirements for the application

Applications must contain:

– Grounds for application

– Required documentation

– A copy of your tax statement must be enclosed

– Amount requested

– Information about what other potential contributors you have appied scholarship from.

 

4. Processing of applications

The board processes applications received at the first board meeting after the application deadline. The applicants will receive a written answer in response to the board meeting if they have received a scholarship or not.

The board does not need to allocate the entire amount deposited, for example, if there are insufficient numbers of applicants, or the board does not find applicants eligible for the grant.